نقشه برداری

استفاده از مدرنترین تجهیزات و دستگاهها در تقشهبرداری زمینی ) توتال استیشن، نیوو ….( برای اجرای هرچه بهتر سازههای بتنی و فلزی و فونداسیونها و نقشهبرداری صنعتی و لیزراسکن ) لیزر اسکنهای …,Lica, Rigel ) برای تهیه نقشههای مدرن فابریک )در کارخانههای قند( در تمام قسمتهای آن و قسمت تولید سایر کارخانه ها.