مکانیک

مکانیک دستگاهها و قسمتهای گستردهی خط تولید کارخانجات صنایع و مواد غذایی شرکت را برآن داشته است تا تخصصهای لازم در طراحی و تحلیل و اجرای مکانیکال خط تولید با بروزترین نرم افزارها و تخصصیترین مهندسین رشته مکانیک اجرا شود.